Pasqyra financiare dhe raporti i auditorit per vitin qe perfundon me 31 dhejtor 2019

 

Për ta parë raportin kliko këtu: Raporti